Директива 94/62/ЕС

ДИРЕКТИВА 94/62/ЕС

на Европейския Парламент и Съвет от 20.12.1994

за опаковките и отпадъците от опаковки

Съдържание

Член 1 Цел 

Член 2 Обхват

Член 3 Дефиниции

Член 4 Предотвратяване

Член 5

Член 6 Оползотворяване и рециклиране

Член 7 Системи за връщане, събиране и оползотворяване

Член 8 Система за маркиране и идентифициране

Член 9 Основни изисквания

Член 10 Стандартизация

Член 11 Концентрация на тежки метали в опаковките

Член 12 Информационни системи

Член 13 Информация за потребителите на опаковки

Член 14 Планове за управление

Член 15 Икономически инструменти

Член 16 Уведомяване

Член 17 Задължение за докладване

Член 18 Свобода за пускане на пазара

Член 19 Адаптиране съобразно научния и технически прогрес

Член 20 Специфични мерки

Член 21 Процедура на комитета

Член 22 Прилагане в националното законодателство

Член 23

Член 24

Член 25

Приложение І. Система за идентифициране

Приложение ІІ. Основни изисквания за състава и вида на опаковките за повторна употреба за опаковките, които са оползотворими, включително и тези, които могат да се рециклират

Приложение ІІІ. База данни, която трябва да бъде включена от страните членки в техните бази данни за опаковките и отпадъци от опаковки (в съответствие с таблици 1 - 4)

 

* * *

 

 

Европейският парламент и Съвета на Европейския съюз, във връзка с Договора, създаващ Европейската Общност, в частност чл.100а, и по повод предложението на Комисията и мнението на Икономическия и Социалния Комитет, и в съответствие с процедурите, изложени в чл.189б от Договора, взе решение различните национални мерки свързани с управлението на опаковките и отпадъците от опаковки да бъдат хармонизирани, за да се предотврати, от една страна, въздействието върху околната среда, и от друга страна да се гарантира функционирането на вътрешния пазар и да се избегнат пречките пред търговията и нелоялната конкуренция в Общността;

Най-добрият начин да се предотврати създаването на отпадъци от опаковки е да се намали целия обем от опаковки;

Затова е изключително важно във връзка с целите на Директивата да се уважават общите принципи на предприемане на мерки от една Страна Членка за опазване на околната среда да не се отразят неблагоприятно на възможността на друга Страна Членка да постигне целите на Директивата;

Поради това намаляването на отпадъците е от съществено значение за устойчивото развитие, за което се призовава в Договора на Европейския Съюз;

Поради тази причина настоящата Директива трябва да се отнася за всички видове опаковки, пуснати на пазара и за всички видове отпадъци от опаковки; и Директива 85/339/ЕС от 27.06.1985 за контейнерите от течности за човешка консумация трябва да бъде отменена;

Тъй като опаковките са съществена социална и икономическа функция и затова мерките, които трябва да се предприемат съгласно настоящата Директива трябва да се прилагат без отклонение и спрямо други законодателни изисквания относно качеството и транспортирането на опаковки или опаковани стоки;

Затова в съответствие със стратегията на Общността за управлението на отпадъците, изложена в Решение на Съвета от 7 май 1990 относно политиката за отпадъците и Директива 75/442/ЕС на Съвета от 15.07.1975 за отпадъците, управлението на опаковките и отпадъците от опаковки трябва да включва като основен приоритет, предотвратяване на отпадъците от опаковки и като допълнителни основни принципи, повторната употреба на опаковки, рециклиране и други форми на оползотворяване на отпадъците от  опаковки, и така до намаляване на крайното обезвреждане на подобен род отпадъци;

Докато се постигне научен и технологичен прогрес в областта на процесите на оползотворяване, ще бъдат предпочитани от гледна точка на въздействие върху околната среда повторната употреба и рециклирането; това изисква създаване на системи в страните членки, които да гарантират връщането на използваните опаковки и/или отпадъците от опаковки;  и възможно най-бързо трябва да бъде направена оценка на жизнения цикъл, която да направи ясно разграничаване между опаковките, които могат да бъдат повторно употребявани, рециклирани и оползотворени;

Предотвратяването на отпадъците от опаковки ще бъде извършено с помощта на съответните мерки, включващи  предприемане на инициативи от страните членки съобразно целите на настоящата Директива;

Страните членки ще поощряват, в съответствие с договора, системи за повторна употреба на опаковки, които могат да бъдат повторно използвани по екологичен начин, и  по този начин същите ще допринесат за опазване на околната среда;

От екологична гледна точка рециклирането ще се счита за важна част от процеса на оползотворяване с оглед намаляване потреблението на енергия, суровини  както и  крайното обезвреждане на отпадъци;

Възстановяване на енергията е ефективен начин за оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Целите, които страните членки са поставили за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки трябва да бъдат обвързани с определени стойности, за да се отчете различната ситуация в страните членки и да се избегне създаването на бариери пред търговията и нелоялната конкуренция.

За да се постигнат тези цели в краткосрочен план и за да се даде на икономическите оператори, потребители и обществена власт, необходимата перспектива в дългосрочен план, трябва да се поставят средносрочни крайни срокове за постигане на  споменатите цели и дългосрочни крайни срокове за определяне на цели за по-късен етап  с оглед непрекъснатото увеличаване на тези цели.

Европейският парламент и Европейския съвет, на базата на докладите от Комисията, трябва да проверят какъв практически опит е натрупан от страните членки при постигане на споменатите цели, както и какви са резултатите от научните изследвания и техниките за оценка като еко-балансите.

Страните членки, които вече са създали или ще създадат програми, които надхвърлят целите, ще могат да преследват постигането им, ако са в интерес на по-голямото опазване на околната среда при условие, че предприетите мерки не предизвикват проблеми на вътрешния пазар и не възпрепятстват другите страни членки да спазят условията на тази Директива. Комисията трябва да подкрепи тези мерки след съответната им проверка.

От друга страна, на някои страни членки ще бъде позволено да поставят по-ниски цели, поради специфични обстоятелства в същите, но при условие, че постигнат минимум целта за оползотворяване при обичайния краен срок, и стандартните цели на един по-късен краен срок.

Управлението на опаковките и на отпадъците от опаковки изисква от страните членки да създадат системи за връщане, събиране и оползотворяване, като в тях могат да участват всички заинтересовани страни и дискриминацията срещу вносните продукти и бариерите пред търговията или нелоялната конкуренция ще бъдат избягвани и ще се гарантира възможно максимално връщане на опаковките на отпадъците от опаковки, съгласно Договора.

Пускането на специална маркировка на опаковките от Общността трябва да се проучи по-обстойно, но решение за това трябва да се вземе в най-близко бъдеще .

За да се намали до минимум въздействието на опаковките и на отпадъците от опаковки върху околната среда и да се избегнат бариерите пред търговията и нелоялната конкуренция, е необходимо също така и да се дефинират основите изисквания, които ще регулират състава и повторната употреба и оползотворяване (включително рециклиране) на опаковките.

Присъствието на вредни метали и други вещества в опаковките трябва да бъде намалено с оглед на тяхното въздействие върху околната среда (най-вече поради вероятното им присъствие в емисиите или в пепелта, при изгарянето на опаковките, или в инфилтрата, при депонирането на същите като отпадъци). Затова е от съществено значение, като първа стъпка  да се намали токсичността на отпадъците от опаковките и да се предотврати добавянето на вредни тежки метали в опаковките, за да се гарантира, че същите няма да бъдат отделяни в околната среда, със съответните изключения, които трябва да бъдат определени от Комисията за отделни случаи по съответни процедури.

За да се постигнат високи нива на рециклиране трябва да бъдат избегнати проблемите със здравето и безопасността на хората, ангажирани в събирането и  третирането на отпадъците от опаковки, като за целта отпадъците се сортират в самото начало.

Изискванията за производителите на опаковки нямат да се прилагат за опаковките на даден продукт преди влизането в сила на настоящата Директива, когато се изисква се преходен период за маркетинг на опаковките.

Срокът на разпоредбата за пускане на пазара на опаковки, които отговарят на изискванията  трябва да отчете факта, че Европейските стандарти са съставени от компетентния орган по стандартизациите. Обаче разпоредбата за хармонизиране на националните стандарти трябва да бъде приложена незабавно.

Трябва да се насърчава изготвянето на европейски стандарти за основните изисквания  и свързаните с тях въпроси.

Мерките, които настоящата Директива налага включват разработване на мощности за оползотворяване и рециклиране и пазарна реализация на рециклираните материали от опаковките.

Включването на рециклирани материали в опаковките не трябва да противоречи на изискванията за хигиена, безопасност  и здравеопазване на потребителя.

За целта Общността има нужда от по-подробна информация за опаковките и отпадъците от опаковки, за да може да съблюдава  прилагането на целите на настоящата Директива.

Затова е належащо всички, които са ангажирани с производство, употреба, внос и разпространение на опаковки и опаковани продукти да осъзнаят мащабите на отпадъците от опаковки, и съгласно принципа “Замърсителят плаща” да приемат отговорността за тези отпадъци.  Разработването и прилагането на мерките, които са заложени в настоящата Директива, трябва да включват и изискват тясно сътрудничество от всички партньори, и където е възможно, в духа на споделената отговорност.

Тъй като потребителя играе ключова роля в управлението на опаковките и на отпадъците от опаковки, то следва да бъде съответно информиран, за да адаптира своето поведение и отношение.

Изисква се включване на специален раздел за управлението на опаковките и на отпадъците от опаковки в плановете за управление на отпадъците, съгласно Директива 75/442/ЕС, което ще допринесе за ефективното прилагане на настоящата Директива.

За да се улесни постигането на целите на настоящата Директива, Общността и страните членки биха могли да използват икономически инструменти съгласно  разпоредбите на Договора, за да се избегнат нови форми на протекционизъм.

Страните членки трябва да уведомят Комисията, без да се изключва Директива 83/189/ЕЕС на Общността от 28.03.1983 относно процедурите по осигуряване на информация в областта на техническите стандарти и наредби, за проекто-мерките, които възнамеряват да приемат преди започването им, за да се установи дали същите отговарят или не отговарят на изискванията на Директивата.

Адаптирането на научния и технически прогрес в областта на идентификационните системи за опаковките и на форматите, свързани със системите от бази данни, трябва да се гарантират от  Комисията, следвайки процедурите на Комитета.

Поради необходимостта да се предприемат специални мерки за решаване на проблемите по прилагането на  настоящата Директива, където е възможно със същите процедури на Комитета,

тази Директива бе приета:

 

5 Член 1           Цел

1. Настоящата Директива има за цел да хармонизира националните мерки, свързани с управлението на опаковките и на отпадъците от опаковки, от една страна, за да предотврати тяхното въздействие върху околната среда във всички страни членки, както и в трети страни или да намали въздействието им като по този начин осигури  висока степен на опазване на околната среда, и от друга страна, да осигури функциониране на вътрешния пазар и да избегне пречките пред търговията, както и нелоялната конкуренция в Общността.

2. За целта Директивата излага мерките, целящи като основен приоритет  предотвратяването на генерирането на отпадъци от опаковки, и като допълнителен основен приоритет, повторното използване на опаковки, рециклиране и други форми на възстановяване на отпадъците от опаковки и от там цялостно намаляване на окончателното обезвреждане на такъв вид отпадъци.

 

5 Член 2           Обхват

1. Настоящата Директива регулира всички видове опаковки пуснати на пазара в Общността и всички видове отпадъци от опаковки, независимо от техния произход – използвани или изхвърлени от индустриални или търговски предприятия, от офиси, магазини, обслужващите сфери, частни домакинства или от другаде, без значение на използвания материал.

2. Настоящата Директива ще се прилага без да се изключват съществуващите изисквания за качество на опаковките, като тези свързани със сигурността, защита на човешкото здравето и хигиената на опакованите продукти или съществуващите изисквания за транспортиране или разпоредбите на Директива 91/689/ЕЕС от 12.12.1991 за опасните отпадъци (2).

 

5 Член 3           Дефиниции

За целите на Директивата:

1. “Опаковки” означава всички продукти, изработени от материали от всякакъв характер, които се използват за съхранение, опазване, боравене, доставка и представяне на стоки, от суровини до обработени стоки, от производителя до потребителя или консуматора. Частите от продукти, които не се връщат и които са използвани за същите цели, също се считат за опаковки.

 

“Опаковките” се състоят единствено от:

(а) опаковки на продажбата или първични опаковки т.е. опаковки, възприемани като част от търговския продукт за крайния потребител или консуматор в момента на покупката;

(б) групови опаковки или вторични опаковки, т.е. опаковки, които в момента на покупката групират определен брой стоки за продажба, независимо дали същите се продават като такива на крайния потребител или консуматор, или служат само за средство за запълване на щандовете на мястото на продажбата; те могат да бъдат отделени от продукта без да засегнат неговите характеристики;

(в) транспортни опаковки или третични опаковки, т.е. опаковки възприемани като средство за улесняване на боравенето с или транспорта на определен брой стоки за продажба или групови опаковки, за да се предотврати физическо въздействие или повреждане при транспортирането. Транспортните опаковки не включват пътни, железопътни, корабни или самолетни контейнери;

2. “Отпадъци от опаковки” означава всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали, регулирани от дефиницията за отпадъци в Директива 75/442/ЕЕС, с изключение на остатъци от производствени процеси;

3. “Управление на отпадъците от опаковки” означава управление на отпадъците по смисъла на Директива 75/442/ЕЕС.

4. Предотвратяване” означава намаляване на количеството и на вредността за околната среда от:

- материали и вещества, които се съдържат в опаковките и в отпадъците от опаковки,

- опаковки и отпадъци от опаковки на ниво производствен процес и на етап маркетинг, разпространение, използване и унищожаване,

най-вече чрез разработване на “чисти”продукти и технологии;

5. “Повторна употреба” означава всяка операция, с която опаковките, създадени за съответен брой транспортирания и използвания в рамките на жизнения си цикъл, се пълнят или използват повторно за целта, за която са били предназначени, със или без помощта на допълнителни продукти на пазара, които да дават възможност за повторнo пълнене на опаковката; такива повторно употребявани опаковки се превръщат в отпадък, когато повече не могат да бъдат повторно употребени;

6. Оползотворяване” означава всяка от приложимите операции, описани в приложение  ІІ.Б към Директива 75/442/ЕЕС;

7. “Рециклиране” означава преработката в производствен процес на отпадъчните материали за първоначалната им цел или за друга цел, включително и органично рециклиране, но без оползотворяване на енергия;

8. “Оползотворяване на енергия” означава използване на запалими отпадъци от опаковки като средство за генериране на енергия чрез директно изгаряне със или без други отпадъци, но с оползотворяване на топлината;

9. “Органично рециклиране” означава аеробно (компостиране) или анаеробно (биометанизиране) третиране, при контролирани условия и с използване на микроорганизми, на биоразградимите частици от отпадъците от опаковки, които произвеждат стабилизирани органични остатъци или метан. Депонирането не се счита за форма на органично рециклиране;

10. “Обезвреждане” означава всяка една от приложимите операции, описани в приложение ІІ. А към Директива 75/442/ЕЕС;

11. “Икономически оператори” във връзка с опаковките, означава доставчици на опаковъчни материали, производители и преработватели на опаковки, бутилировачи и потребители, вносители, търговци и дистрибутори, институции на властта и държавни организации;

12. “Доброволен договор” означава официален договор, сключен между компетентните държавни власти от страните членки и заинтересованите икономическите сектори, който трябва да бъде отворен за всички партньори, които желаят да спазят условията на договора с оглед на постигане на целите на настоящата Директива.

 

5 Член 4           Предотвратяване

1. Страните членки гарантират, че допълнително към мерките за предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки, предприети в съответствие с член 9, ще прилагат и други превантивни мерки. Такива мерки могат да включват национални програми или други подобни действия, ако те се одобрят при консултациите с икономическите оператори, и са предназначени за използване на опита и инициативите на други страни членки в областта на предотвратяване. Те трябва да следват целите на настоящата Директива, както същите са дефинирани в чл.1(1).

2. Комисията ще въведе предотвратяването чрез окуражаване на развитието на подходящи Европейски стандарти, съгласно чл.10

 

5 Член 5

Страните членки могат да поощряват системите за повторно използване на опаковките, и тази повторна употреба да бъде екологосъобразна, съгласно Договора.

 

5 Член 6           Оползотворяване и рециклиране

1. За да постигнат целите на настоящата Директива, страните членки трябва да предприемат необходимите мерки за постигане на следните цели, на  цялата територия на страните им;

(а) не по-късно от пет години от датата на прилагане на тази Директива в националните законодателства, между минимум 50 % и максимум 65 % от теглото на  отпадъците от опаковки трябва да бъдат оползотворявани;

(б) в рамките на тази обща цел, и за същия времеви период, между минимум 25% и максимум 45% от теглото на общото количество опаковъчни материали, съдържащи се в отпадъците от опаковки, трябва да бъдат рециклирани до минимум 15% от теглото на всеки опаковъчен материал;

(в) не по-късно от 10 години от датата, до която настоящата Директива трябва да бъде приложена в националните законодателства, известен процент от отпадъците от опаковки трябва да бъдат oползотворени и рециклирани, като този процент ще бъде определен от Съвета в съответствие с параграф 3(б) и с оглед на увеличаване на целите, описани в параграфи (а)и (б).

2. Страните членки трябва да поощряват, там където е възможно, използването на материали, получени от рециклирани отпадъци от опаковки за производството на опаковки и други продукти.

3. (а) Европейският Парламент и Съвет трябва,  на базата на междинен доклад от Комисията, и четири години от датата цитирана в параграф 1(а), и на базата на окончателен доклад, да проучи какъв практическия опит са натрупали страните членки в постигането на целите, изложени в параграфи 1(а), (б) и  2, и какви са резултатите от научните изследвания и техниките за оценка като еко-балансите.

(б) Не  по-късно от шест месеца преди края на първата пет-годишна фаза, описана в параграф 1 (а), Съветът трябва да определи, с квалифицирано мнозинство и по предложение на Комисията, целите за следващата пет-годишна фаза, описана в параграф 1(в). Този процес трябва да се повтаря на всеки следващ пет-годишен период.

4. Мерките и целите, описани в параграф 1(а) и (б) трябва да бъдат публикувани от страните членки и да бъдат база на информационна кампания за обществеността и икономическите оператори.

5. Гърция, Ирландия и Португалия, поради специфичната ситуация при тях, т.е. поради големия брой малки острови, наличието на селски и планински региони и настоящите ниски нива на потребление на опаковки, могат да решат да:

(а) постигнат, не по-късно от пет години от датата на прилагане на настоящата Директива, по-ниски цели от тези, определени в параграф 1(а) и (б), но трябва да постигнат не по-малко от 25% за оползотворяване;

(б) отложат в същото време постигането на целите в параграф 1(а) и (б) за по-късен краен срок, който обаче да не е по-късно от  31.12.2005 г.

6. Страните членки, които са създали или ще създадат програми, превишаващи целите на параграф 1(а) и (б) и предоставящи добри възможности за рециклиране и оползотворяване, имат право да следват тези цели в интерес на по-високата степен на опазване на околната среда, при условие, че предприетите мерки не създават проблеми на вътрешния пазар и не пречат на другите страни членки да спазят изискванията на настоящата Директива. Страните членки трябва да уведомят Комисията за горното. Комисията трябва да одобри мерките, след като извърши проверка в сътрудничество със страните членки, че те не са в противоречие със споменатите съображения и не представляват средство за дискриминация или прикрита форма за ограничаване на търговията между страните членки.

 

5 Член 7           Системи за връщане, събиране и оползотворяване

1. Страните членки трябва да предприемат необходимите мерки, с които да осигурят създаването на системи за:

(а) връщане и/или събиране на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от потребителите, или други крайни потребители, или от потока отпадъци, за да ги канализира в най-добрите алтернативи за управление на отпадъците;

(б) повторна употреба или оползотворяване, включително рециклиране на опаковките и/или на събраните отпадъци от опаковки,

за да постигнат целите на настоящата Директива.

 

Тези системи трябва да бъдат отворени за участие от икономическите оператори от съответните сектори и за участие от компетентните държавни власти. Те също следва да бъдат прилагани и за вносните продукти при условия, които не са дискриминиращи, включително детайлни изисквания и такси наложени за достъп до системите, и следва да са създадени по начин, по който да предотвратяват създаването на бариери пред търговията или нарушаването на конкуренцията съгласно Договора.

2. Мерките, описани в параграф 1, трябва да бъдат част от една цялостна политика насочена към всички видове опаковки и отпадъците от тях и трябва най-вече да отчитат изискванията свързани с опазването на околната среда и здравето на потребителя, безопасността и хигиената; защита на качеството, автентичността на техническите характеристики на опакованите стоки и на използваните материали; и защита на промишлените и търговски права върху собствеността.

 

5 Член 8           Система за маркиране и идентифициране

1. Съветът в съответствие с условията, залегнали в Договора трябва да вземе решение по въпроса за маркиране на опаковките, но не по-късно от две години след влизането в сила на настоящата Директива.

2. За да се улесни събирането, повторната употреба и оползотворяване, включително рециклиране, опаковките трябва да указват вида на материалите използвани в опаковката за целите на тяхното идентифициране и класифициране от съответните промишлени сектори,.

За целта, Комисията трябва да определи, не по-късно от 12 месеца след влизането в сила на настоящата Директива, на базата на приложение І и в съответствие с процедурите описани в чл.21, номерацията и съкращенията, на които ще се базира системата за идентифициране, както и кои материали трябва да включва системата, съгласно същата процедура.

3. Опаковките трябва да носят съответна маркировка, поставена или върху самата опаковка или на етикета. Тя трябва да бъде ясна и четлива. Освен това трябва да бъде достатъчно здрава и трайна, дори и когато опаковката се отвори.

 

5 Член 9           Основни изисквания

1. Страните членки трябва да гарантират, че три години от датата на влизане в сила на настоящата Директива на пазара могат да бъдат пускани опаковки само ако те отговарят на всички основни изисквания, дефинирани в Директивата, включително в приложение ІІ.

2. Страните членки трябва да са готови да отговорят, от датата определена в чл.22(1), на всички основни изисквания на настоящата Директива, включително от приложение ІІ, свързани с опаковките, които да спазват:

(а) съответните хармонизирани стандарти, които са публикувани в Официалния Вестник на Европейската Общност. Страните членки трябва да публикуват номенклатурата на националните стандарти, които транспонират хармонизираните стандарти;

(б) съответните национални стандарти, упоменати в параграф 3, за сферите обхванати от такива стандарти, за които все още няма хармонизирани стандарти.

3. Страните членки трябва да уведомят Комисията за текста на своите национални стандарти, упоменати в параграф 2(б), които считат, че отговарят на изискванията на този член. Комисията следва да препрати текстовете на другите страни членки.

Страните членки трябва да публикуват регистрационната номенклатура на тези стандарти. Комисията следва да гарантира, че същите ще бъдат публикувани в Официалния вестник на Европейската Общност.

4. В случаите, когато страна членка или Комисията реши, че стандартите упоменати в параграф 2 не отговарят напълно на основните изисквания по параграф 1, Комисията или въпросната страна членка трябва да повдигне въпроса пред Комитета, създаден според Директива 83/189/ЕЕС, като посочи причините. Комитетът трябва незабавно да даде своето официално становище.

На базата на това становище, Комисията следва да уведоми страната членка дали е необходимо или не е да изтегли тези стандарти от публикуването упоменато в параграфи 2 и 3.

 

5 Член 10         Стандартизация

Комисията трябва да насърчава, когато е необходимо, изготвяне на европейски стандарти свързани с основните изисквания описани в приложение ІІ.

Комисията трябва да насърчава, най-вече изготвяне на европейски стандарти свързани с:

- критерии и методологии за анализ на опаковките през целия им жизнен цикъл,

- методи за измерване и проверка за наличие на тежки метали и други опасни вещества в опаковките и тяхното отделяне в околната среда от опаковките и отпадъците от опаковки,

- критерии за минимално съдържание на рециклиран материал в опаковките за съответните видове опаковки,

- критерии за методи на рециклиране,

- критерии за методи на компостиране и за произведения компост,

- критерии за  маркиране  на опаковките.

 

5 Член 11         Концентрация на тежки метали в опаковките

1. Страните членки трябва да гарантират, че сумата от концентрациите от олово, кадмий, живак и шествалентен хром, присъстващи в опаковките или техните компоненти няма да надвишават:

- 600 тегловни ppm две години след датата упомената в член 22[1];

- 250 тегловни ppm три години след датата упомената в член 221 ;

- 100 тегловни ppm пет години след датата упомената в член 221 .

2. Нивата на концентрациите, споменати в параграф 1 няма да се отнасят за опаковки, направени изцяло от оловно кристално стъкло, както е дефинирано в Директива 69/493/ЕЕС1 .

3. Комисията  следва да определи в съответствие с процедурите, описани в член 21:

- условията, при които посочените концентрации няма да се прилагат за рециклирани материали и за продуктови цикли, които се извършват в затворени и контролирани вериги,

- видовете опаковки, които са освободени от изискванията, упоменати в параграф 1, трета подточка.

 

5 Член 12         Информационни системи

1. Страните членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че там където няма бази данни за опаковките и отпадъците от опаковки ще бъдат създадени такива на хармонизирана основа, за да дадат възможност на страните членки и на Комисията да съблюдават прилагането на целите на настоящата директива.

2. За  тази цел базите данни трябва да предоставят най-вече информация за обема, характеристиките и развитието на опаковките и отпадъците от опаковки (включително информация за токсичността или опасността на материалите за опаковки и на компонентите, използвани за тяхното производство) на ниво всяка отделна страна членка.

3. За да хармонизират характеристиките и представянето на събраните данни и да ги съпоставят с данните от другите страни членки, страните членки  трябва да предоставят на Комисията наличните данни във формат, който ще бъде приет от Комисията една година след влизането в сила на настоящата Директива на базата на приложение ІІІ, в съответствие с процедурата, описана в чл.21.

4. Страните членки трябва при представянето на данните да отчитат специфичните проблеми на малките и средните предприятия.

5. Получените данни трябва да бъдат изложени в националните доклади, упоменати в чл.17 и да бъдат обновявани във всеки следващ доклад.

6. Страните членки трябва да изискват от всички участващи икономически оператори да предоставят на компетентните власти достоверни данни за техните сектори съгласно изискванията на този член.

 

5 Член 13         Информация за потребителите на опаковки

Страните членки следва да предприемат мерки, до две години от датата, спомената в чл.22(1), с които да гарантират, че потребителите на опаковки, ще получават необходимата информация за:

- системите за връщане, събиране и оползотворяване, които са на разположение,

- тяхната роля в приноса за повторна употреба, оползотворяване и рециклиране на опаковките и на отпадъците от опаковки,

- значението на маркировките върху опаковките пуснати на пазара,

- съответните елементи на плановете за управление на опаковките и на отпадъците от опаковки, упоменати в чл.14.

 

5 Член 14         Планове за управление

В съответствие с целите и мерките залегнали в настоящата директива, страните членки трябва да включат в плановете за управление на отпадъците, съгласно чл.17 на Директива 75/442/ЕЕС, специален раздел за управлението на опаковки и на отпадъците от тях, включително и какви мерки трябва да се предприемат, съгласно чл.4 и чл.5.

 

5 Член 15         Икономически инструменти

На базата на съответните разпоредби на Договора, Съветът приема икономически инструменти, с които да насърчава прилагането на целите, определени от настоящата Директива.  При отсъствието на подобни мерки, страните членки могат да приемат мерки за прилагане на тези цели, които са в съответствие с принципите регулиращи екологичната политика на Общността, принципа “Замърсителя плаща” и със задълженията, произтичащи от Договора.

 

5 Член 16         Уведомяване

1. Без да изключват разпоредбите на Директива 83/189/ЕЕС, преди приемането на подобни мерки, страните членки трябва да уведомят Комисията за проекто–мерките, които възнамеряват да приемат в рамките на настоящата Директива, с изключение на мерките от финансов характер, но включвайки техническите спецификации, за да могат същите да бъдат проверени в светлината на съществуващите разпоредби, за всеки отделен случай съгласно процедурите на спомената Директива.

2. Ако предложената мярка е също от техническо естество, според смисъла на Директива 83/189/ЕЕС, въпросната страна членка може да посочи, след процедурите по уведомяване според настоящата Директива, че уведомяването е също валидно и за Директива 83/189/ЕЕС.

 

5 Член 17         Задължение за докладване

Страните членки трябва да докладват пред Комисията за прилагането на настоящата Директива, в съответствие с чл.5 на Директива 91/692/ЕЕС на Съвета от 23.12.1991 относно стандарта и формата на докладите за прилагането на Директиви свързани с околната среда1. Първият доклад трябва да покрива периода от 1995г. до 1997г.

 

5 Член 18         Свобода за пускане на пазара

Страните членки не трябва да затрудняват пускането на пазара на техните територии на опаковки, които отговарят на разпоредбите на настоящата Директива.

 

5 Член 19         Адаптиране съобразно научния и технически прогрес

Необходимите поправки за адаптиране към научния и технически прогрес в системата за идентифициране – упомената в чл.8(2), приложение І и чл.10, последна подточка – и във формата, свързан със системата от база данни – упомената в чл.12(3) и приложение ІІІ – трябва да бъдат направени в съответствие с процедурите описани в чл.21.

 

5 Член 20         Специфични мерки

1. Комисията, в съответствие с процедурите залегнали в чл.21, трябва да определи техническите мерки, които ще бъдат необходими за разрешаване на трудностите при прилагане на разпоредбите на настоящата Директива, най-вече тези свързани с първичните опаковки за медицински уреди и фармацевтични продукти, с малките опаковки и с луксозните опаковки.

2. Комисията трябва също да представи пред Европейския Парламент и Съвет доклад за други мерки, които трябва да се предприемат, ако е необходимо придружени заедно с предложение за същите.

 

5 Член 21         Процедура на комитета

1. Комисията трябва да се подпомага от комитет, съставен от представители на страните членки и председателстван от  представител на Комисията.

2. Представителят на Комисията трябва да представи на комитета проект за мерките, които трябва да бъдат предприети. Комитетът трябва да излезе със становище по проекта в рамките на период, който ще бъде определен от председателя съобразно неотложността на въпроса. Становището трябва да бъде подкрепено от мнозинството, съгласно изискванията на чл.148(2) на Договора относно решенията, които Съвета трябва да приеме по предложение на Комисията.  Гласовете на представителите от страните членки в комитета ще се броят по начина, изложен в този член. Председателят няма право на глас.

3. (а) Комисията трябва да приеме предвидените мерки, ако те отговарят на становището изразено от комитета.

(б) Ако предвидените мерки не отговарят на становището на комитета или ако не бъде изразено становище, Комисията трябва незабавно да представи на Съвета предложение свързано с мерките, които трябва да бъдат предприети. Съветът трябва да гласува с квалифицирано мнозинство.

Ако, при изтичане на периода, който в никакъв случай не трябва да продължава повече от три месеца след отнасянето на въпроса до Съвета, Съветът не се е произнесъл, предложените мерки трябва да бъдат одобрени от Комисията.

 

5 Член 22         Прилагане в националното законодателство

1. Страните членки трябва да приемат закони, наредби и административни актове необходими за спазването на изискванията на настоящата Директива преди 30.06.1996. Те трябва незабавно да информират Комисията за горепосочените.

2. Когато дадена страна членка приеме тези мерки, те трябва да споменават настоящата Директива или при тяхното официално публикуване да бъдат придружени от обяснение за нея. Начините за съставяне на  подобно обяснение ще зависят от страната членка.

3. Освен това, страната членка трябва да информира Комисията за всички съществуващи закони, наредби и административни актове, които са приети за целите на настоящата Директива.

4. При никакъв случай, изискванията за производство на опаковки няма да се отнасят за опаковки, които се използват за даден продукт преди датата на влизане в сила на настоящата Директива.

5. Страните членки трябва да разрешат, за период от пет години от датата на влизане в сила на настоящата Директива, пускането на пазара на опаковки произведени преди тази дата, в съответствие със законите в страната.

 

5 Член 23

Директива 85/339/ЕЕС се отменя с настоящата Директива от датата, спомената в член 22(1).

 

5 Член 24

Настоящата Директива влиза в сила от деня на нейното публикуване в Официалния Вестник на Европейската Общност.

 

5 Член 25

Настоящата Директива е адресирана към страните членки.

 

  Брюксел, 20.12.1994  

 

5 Приложение І

Система за идентифициране

 

Номерацията, която ще се използва е следната: от 1 до 19 за пластмаса, от 20 до 39 за хартия и картон, от 40 до 49 за метал, от 50 до 59 за дърво, от 60 до 69 за плат, и от 70 до 79 за стъкло.

Системата за идентифициране също ще използва съкращения за някои материали (напр. HDPE полиетилен с висока плътност). Материалите могат да бъдат идентифицирани по номера или по съкращението. Маркировката за идентифициране ще стои в центъра или под графичната маркировка, която сочи какъв е вида на опаковката – за повторна употреба или за оползотворяване.

  

5 Приложение ІІ

 

Основни изисквания за състава и вида на опаковките за повторна употреба за опаковките, които са оползотворими, включително и тези, които могат да се рециклират

 

1. Специфични изисквания за производството и състава на опаковките:

- Опаковките трябва да бъдат произвеждани така, че техния обем и тегло да бъдат сведени до минималното количество, необходимо за поддържане на сигурността, хигиената и приемането както на опакования продукт, така и за потребителя.

- Опаковките трябва да бъдат създавани, произвеждани и разпространявани по начин, който да позволява тяхната повторна употреба или оползотворяване, включително рециклиране, и да намали въздействието им върху околната среда, когато отпадъците от опаковки или от дейностите по управлението на отпадъците от опаковки биват обезвреждани.

- Опаковките трябва да бъдат произвеждани така, че присъствието на вредни и други опасни вещества и материали като съставна част от материала на опаковките или от някои от техните компоненти бъде сведено до минимум най-вече в емисиите, пепелта или инфилтрата, когато опаковки или отпадъци от дейностите по управление на отпадъци или отпадъци от опаковки се изгарят или депонират.

2. Специфични изисквания за вида на опаковките, които могат да бъдат повторно използвани.

Едновременно трябва да бъдат спазени следните изисквания:

- физичните свойства и характеристики на опаковките трябва да предоставят възможност за многократни ротации /използване/ в нормално прогнозирани условия на ползване,

- възможност за обработка на използваните опаковки, за да се отговори на здравните изисквания и на изискванията за сигурността на работещите,

- изпълнение на специфичните изисквания за оползотворяване на опаковките, когато същите  повече не могат да използват повторно и се превръщат в отпадъци.

3. Специфични изисквания за оползотворимостта на видовете опаковки

(а) Опаковки оползотворими чрез рециклиране на материала

Опаковките трябва да бъдат произвеждани по начин, който да дава възможност за рециклиране на съответен процент от теглото на използваните материали и производство на пазарни продукти, в съответствие с настоящите стандарти на Общността. Определянето на този процент може да варира в зависимост от материала, от който е съставена опаковката.

(б) Опаковки оползотворими чрез оползотворяване на енергията

Отпадъците от опаковки, обработвани за целите на оползотворяване на енергията трябва да бъдат с минимална вътрешна калоричност, за да дадат възможност за оптимизиране на оползотворяването на енергия.

(в) Опаковки оползотворими чрез компостиране

Отпадъци от опаковки обработвани за целите на компостирането трябва да бъдат от такъв биоразградим характер, който да не възпрепятства разделното събиране и процеса на компостиране или друга дейност, в която същите се въвеждат.

(г) Биоразградими опаковки

Отпадъците от биоразградими опаковки трябва да бъдат от такъв характер, който да дава възможност за физично, химично, термично или биологично разграждане, така че по-голямата част от крайния компост  в последствие да се разгради до  въглероден двуокис, биомаса и вода.

 

5 Приложение ІІІ

База данни, която трябва да бъде включена от страните членки в техните бази данни за опаковките и отпадъци от опаковки (в съответствие с таблици 1 - 4)

 

1. За  първични, вторични и третични видове опаковки:

(а) количества, за всяка широка категория от материали, за опаковки, използвани в страната (произведени + внесени - изнесени) (таблица 1);

(б) количества за повторна употреба (таблица 2)

2. За отпадъци от опаковки от домакинствата и от друг произход:

(а) количества, за всяка широка категория от материали, оползотворени или обезвредени в страната (произведени + внесени - изнесени)(таблица 3);

(б) количества рециклирани и оползотворени отпадъци за всяка широка категория от материали (таблица 4)

 

Таблица 1. Количества опаковки (първични, вторични и третични) използвани на територията на страната

 

    Тонове произведени - Тонове изнесени + Тонове внесени Общо  
  Стъкло

 

 

 

 

 
  Пластмаси

 

 

 

 

 
  Хартия/картон
(вкл. композитни материали)

 

 

 

 

 
  Метални

 

 

 

 

 
  Дървени

 

 

 

 

 
  Други

 

 

 

 

 
  Общо

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Количества опаковки (първични, вторични и третични) повторно използвани на територията на страната

 

 

 

Употребени опаковки,Тонове Повторно използвани опаковки  
 

 

 

Тонове Проценти  
  Стъкло

 

 

 

 
  Пластмаси

 

 

 

 
  Хартия/картон (вкл. композитни материали)

 

 

 

 
  Метални

 

 

 

 
  Дървени

 

 

 

 
  Други

 

 

 

 
  Общо

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Количества отпадъци от опаковки оползотворени или обезвредени на територията на страната

 

 

 

Тонове произведени - Тонове изнесени + Тонове внесени Общо  
  Отпадъци от домакинства

 

 

 

 

 
  Стъклени опаковки

 

 

 

 

 
  Пластмасови опаковки

 

 

 

 

 
  Опаковки от хартия/картон

 

 

 

 

 
  Опаковки от композитни картони

 

 

 

 

 
  Метални отпадъци

 

 

 

 

 
  Дървени отпадъци

 

 

 

 

 
  Общо отпадъци от  домакински опаковки

 

 

 

 

 
  Отпадъци различни от домакинските

 

 

 

 

 
  Стъклени опаковки

 

 

 

 

 
  Пластмасови опаковки

 

 

 

 

 
  Опаковки от хартия/картон

 

 

 

 

 
  Опаковки от композитни картони

 

 

 

 

 
  Метални отпадъци

 

 

 

 

 
  Дървени отпадъци

 

 

 

 

 
  Общо отпадъци различни от домакинските

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Количества отпадъци от опаковки рециклирани или оползотворени на територията на страната

 

 

 

Общ тонаж на рециклирани или оползотворени Количества рециклирани Количества оползотворени  
 

 

 

тонове проценти тонове проценти  
  Отпадъци от домакинства

 

 

 

 

 

 
  Стъклени опаковки

 

 

 

 

 

 
  Пластмасови опаковки

 

 

 

 

 

 
  Опаковки от хартия/картон

 

 

 

 

 

 
  Опаковки от композитни картони

 

 

 

 

 

 
  Метални отпадъци

 

 

 

 

 

 
  Дървени отпадъци

 

 

 

 

 

 
  Общо отпадъци от  домакински опаковки

 

 

 

 

 

 
  Отпадъци различни от домакинските

 

 

 

 

 

 
  Стъклени опаковки

 

 

 

 

 

 
  Пластмасови опаковки

 

 

 

 

 

 
  Опаковки от хартия/картон

 

 

 

 

 

 
  Опаковки от композитни картони

 

 

 

 

 

 
  Метални отпадъци

 

 

 

 

 

 
  Дървени отпадъци

 

 

 

 

 

 
  Общо отпадъци различни от домакинските

 

 

 

 

 

 

 


 

5 горе


[1] Официален вестник на Европейската Общност, L 326, 29.12.1969, стр.36

 1 Официален вестник на Европейската Общност, L 377, 31.12.1991, стр.48