Директива на Съвета 75/442/ЕИО

Директива 75/442 на Съветът на Европейските общности

Директива на Съвета 75/442/ЕИО

 от 15 юли 1975 година

 за отпадъците

(75/442/ЕИО)

 

  

 

Съветът на Европейските общности,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-конкретно Член 100 и 235 от него;

като взе предвид предложението на Комисията;

като взе предвид становището на Европейския парламент 1;

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет2

като има предвид, че всяко несъответствие между разпоредбите за обезвреждане на отпадъци, които са приложими или в процес на подготовка в отделните държави-членки, може да създаде неравни условия на конкуренция и така пряко да засегне функционирането на общия пазар;

като има предвид, че следователно е необходимо да се сближават законодателствата в тази област съгласно разпоредбата на Член 100 от Договора;

като има предвид, че изглежда необходимо това сближаване на законодателствата да се съпровожда от действия на Общността, така че една от целите на Общността в областта на опазване на околната среда и подобряване качеството на живота да може да се постигне чрез по-обширни правила; като има предвид, че следователно е необходимо да се предвидят определени специални разпоредби в тази насока; като има предвид, че е необходимо позоваването на Член 235 от Договора, тъй като правомощията, необходими за тази цел не са предвидени в Договора;

като има предвид, че основната цел на всички разпоредби, свързани с обезвреждане на отпадъци, трябва да бъде опазването на човешкото здраве и околната среда от вредно въздействие причинено от събирането, превозването, третирането, съхранението и депонирането на отпадъци;

като има предвид, че оползотворяването на отпадъци и употребата на оползотворени материали трябва да се насърчава с оглед опазването на природните ресурси;

като има предвид, че програмата за действие на Европейските общности за околната среда3 подчертава необходимостта от действия на Общностите, включително и хармонизиране на законодателството;

като има предвид, че е необходимо към движимо имущество, което собственикът обезврежда или се изисква да обезврежда съгласно разпоредбите на действуващото национално право, с изключение на радиоактивните отпадъци, отпадъците от минни и селскостопански дейности, животинските трупове, отпадъчните води, газообразните емисии и отпадъците, предмет на специални правила на Общността, да се прилагат ефективна и последователна регламентация за депониране на такива отпадъци, които нито нарушават вътрешната търговия на Общността, нито засягат условията на конкуренция;

като има предвид, че за да се гарантира опазването на околната среда е необходимо да се предвиди система от разрешителни за предприятия, които третират, съхраняват или депонират отпадъци от името на трети страни, система за надзор върху предприятия, които обезвреждат своите отпадъци и за такива, които събират отпадъците на другите, както и план, отчитащ основните фактори, които трябва да се съблюдават по отношение на различните мероприятия, свързани с депонирането на отпадъците;

като има предвид, че тази част от разходите, която не се покрива чрез постъпленията, получени от третирането на отпадъците, трябва да се възстанови в съответствие с принципа “замърсителят плаща”,

 

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

 

Член 1

 

По смисъла на настоящата Директива:

a) "отпадък" означава всяко вещество или предмет, което притежателят депонира или има задължение да депонира съгласно разпоредбите на действащото национално право;

б) "обезвреждане" означава:

- събирането, сортирането, превоза и третирането на отпадъци, както и съхранението и депонирането им на или под земната повърхност, 

- мероприятията по преобразуването, необходими за повторната им употреба, оползотворяването или рециклирането им.

 

Член 2

 

1. Без да накърнява настоящата Директива, държавите-членки могат да приемат специални правила за конкретни категории отпадъци.

2. Посочените по-долу се изключват от обхвата на настоящата директива:

а) радиоактивни отпадъци;

б) отпадъци, получени от геоложки проучвания, извличане, третиране и съхранение на минерални ресурси и от работа в кариери;

в) животински трупове и следните селскостопански отпадъци: фекална материя и други вещества, използвани в земеделието;

г) отпадъчни води, с изключение на отпадъците в течно състояние;

д) газообразни емисии в атмосферата;

е) отпадъци, предмет на специални правила на Общността.

 

Член 3

 

1. Държавите-членки предприемат целесъобразни стъпки, насърчаващи предотвратяването, рециклирането и преработката на отпадъците, извличането на суровини и по възможност на съдържащата се в тях енергия, и всякакъв друг процес за повторното използване на отпадъци.

 

2. Те информират Комисията в подходящ срок за всички проекто-правила в този смисъл и по-конкретно за всяко проекто-правило, което се отнася до:

a) употребата на продукти, които могат да бъдат източник на технически затруднения във връзка с обезвреждането или да водят до прекомерни разходи по обезвреждането;

б) насърчаването на:

- намаляване на количествата на определени отпадъци,

- третиране на отпадъци с оглед тяхното рециклиране и повторна употреба,

- оползотворяване на суровини и/или производството на енергия от определен отпадъци;

в) употребата на определени природни ресурси, включително енергийни, в приложения, в които те могат да бъдат заместени от оползотворени материали.

 

Член 4

 

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че отпадъците са обезвредени без да застрашават човешкото здраве и без да вредят на околната среда, и по-конкретно: - без риск за водите, въздуха, почвите и растенията и животните,

- без да предизвикват неудобство чрез шум или миризми,

- без да въздействат отрицателно върху природната среда или местата, които са обект на специален интерес.

 

Член 5

 

Държавите-членки създават или определят компетентния орган или органи, отговорни в дадена зона за планирането, организацията, упълномощаването и надзора върху мероприятията по обезвреждането на отпадъците.

 

Член 6

 

Посочените в Член 5 компетентен орган или органи изготвят колкото се може по-скоро един или няколко планове, конкретно касаещи:

- вида и количеството отпадъци, които следва да бъдат обезвредени,

- общите технически изисквания,

- подходящите места за обезвреждане,

- всякакви специални мерки за определени отпадъци. Така например, планът или плановете могат да разглеждат:

- физическите или юридическите лица, упълномощени да извършват обезвреждане на отпадъци,

- прогнозните разходи за мероприятията по обезвреждането,

- подходящите мерки за насърчаване рационализирането на събирането, сортирането и третирането на отпадъци.

 

Член 7

 

Държавите-членки предприемат необходими мерки, за да гарантират, че всеки притежател на отпадъци:

- възлага свързаните с тях задачи на частен или обществен орган по събиране на отпадъци или на предприятие по обезвреждане на отпадъци,

- или сам ги обезврежда в съответствие с мерките, предприети в съответствие с член 4.

 

Член 8

 

За да отговарят на мерките, предприети в съответствие с член 4, всички инсталации или предприятия, които третират, съхраняват или депонират отпадъци от името на трети страни, трябва да получат разрешително от компетентния орган, описан в член 5, посочващо следните конкретни условия:

- видът и количеството отпадъци, които следва да бъдат третирани,

- общите технически изисквания,

- предпазните мерки, които трябва да се предприемат,

- информацията, която трябва да се предостави по искане на компетентния орган и която указва произхода, местоназначението и третирането на отпадъците, както и вида и количеството на тези отпадъци.

 

Член 9

 

Инсталациите и предприятията, посочени в Член 8, подлежат на редовна проверка от компетентния орган, описан в Член 5, за да се гарантира, по-конкретно, че условията на разрешителното се изпълняват.

 

Член 10

 

Предприятията, които превозват, събират, съхраняват, депонират или третират своите собствени отпадъци и онези, които събират или превозват отпадъци от името на трети страни, подлежат на надзор от страна на компетентния орган, посочен в Член 5.

 

Член 11

 

В съответствие с принципа " замърсителят плаща", разходите за обезвреждане на отпадъци, намален с постъпленията, получени от третирането на отпадъците, се поема от:

- притежателя, чиито отпадъци се обработват от орган по събиране на отпадъци или от предприятие по смисъла на член 8;

- и/или предишните притежатели или производителя на продукта, от който произтичат отпадъците.

 

Член 12

 

На всеки три години, държавите-членки съставят доклад за положението във връзка с обезвреждането на отпадъци в съответните им страни и го представят на Комисията. В съответствие с това инсталациите или предприятията, посочени в Членове 8 и 10 са длъжни да представят на компетентния орган, посочен в Член 5, подробностите, свързани с обезвреждането на отпадъци. Комисията разпространява този доклад сред останалите държави-членки.

 

На всеки три години Комисията докладва пред Съвета и пред Европейския парламент по приложението на настоящата директива.

 

Член 13

 

Държавите-членки въвеждат мерки, необходими за спазването на настоящата Директива, в срок от 24 месеца след момента на нейното обявяване, и надлежно уведомяват Комисията за това.

 

Член 14

 

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното им право, които те приемат в областта, предмет на настоящата Директива.

 

Член 15

 

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юли 1975 година.

За Съвета:

Председател

М. Румор


 

5 горе


1 ОВ, C 32, 11.2.1975 г., стр. 36.
2 ОВ,  C 16, 23.1.1975 г., стр. 12.

3 ОВ № C 112, 20.12.1973 г., стр. 3.