Наредба № 3 за класификация на отпадъците

НАРЕДБА № 3

за класификация на отпадъците

от 01.04.2004 г.

Съдържание

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава втора. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Раздел І. Ред за класификация на отпадъците

Раздел ІІ. Ред за класификация на отпадъците при наличие на огледални кодове

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложения

 

* * *

 

5 Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С наредбата се определят условията и реда за класификация на отпадъците по видове и свойства.

Чл. 2. Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо екологосъобразното им управление в съответствие със Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Чл. 3. (1) Наредбата се прилага за вещества, предмети или части от предмети, съответстващи на определението за отпадъци по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУО.

(2) Наредбата не се прилага за отпадъците по чл. 2, ал. 2 ЗУО.

Чл. 4. (1) Притежателят на отпадъци е длъжен да класифицира отпадъците, образувани в резултат от дейността му, като предприеме всички необходими действия по реда на тази наредба.

(2) Притежателят на отпадъци извършва нова класификация на отпадъците при промяна на суровините и/или технологичните процеси, която води до изменение на състава и свойствата на отпадъка.

 

5 Глава втора.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

Раздел І

Ред за класификация на отпадъците

Чл. 5. (1) Класификацията на отпадъците се извършва чрез избор на шестцифрен код, посочен в списъка на отпадъците по приложение № 1, при спазване на следната последователност:

1. проверяват се групите от 01 до 12 и от 17 до 20, като проверката не включва отпадъците с кодове, завършващи на “99”;

2. при отсъствие на подходящ код за отпадъка от изброените в т. 1 групи, се проверяват групите 13, 14 и 15;

3. в случай, че нито един от кодовете от изброените в т. 1 и т. 2 групи не може да се приложи за съответния отпадък, се проверява група 16;

4. ако липсва подходящ код за отпадъка и в група 16, се използва кодът, завършващ на “99” - “отпадъци, неупоменати другаде” от групата, определена в съответствие с произхода на отпадъка по т. 1.

(2) При наличие на огледални кодове, отпадъкът се класифицира с кода, отбелязан със знак звезда (*), освен ако се докаже, че отпадъкът не притежава опасни свойства.

Чл. 6. (1) Като опасни се класифицират отпадъците, когато са:

1. отбелязани със знак звезда (*) в списъка на отпадъците по приложение № 1;

2. определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасните отпадъци и тяхното обезвреждане, ратифицирана със Закон за ратифициране на Конвенцията за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (ДВ, бр. 8 от 1996 г.).

(2) Отпадъците се класифицират като опасни и в случаите, в които отговарят на едно или повече от следните условия:

1. притежават едно или повече от свойствата от Н 1 до Н 14, изброени в приложение № 2, като по отношение на свойствата от Н 3 до Н 8, Н 10 и Н 11 притежават една или повече от характеристиките, посочени в приложение № 3;

2. изброени са в приложение № 4А и притежават едно или повече от свойствата, посочени в приложение № 2;

3. изброени са в приложение № 4Б, съдържат един или повече от компонентите, посочени в приложение № 5, и концентрацията на опасни вещества в тях е:

а) такава, че отпадъците проявяват едно или повече от свойствата по приложение № 2;

б) по-голяма или равна от посочените в приложение № 3 гранични стойности за свойствата от Н 4 до Н 8, Н 10 и Н 11, а за Н 3 – по-малка или равна;

4. съществува съмнение, че притежават едно или повече от свойствата по приложение № 2.

Чл. 7. (1) Притежателят на отпадъци е длъжен да представи за всеки отпадък в срок до 30 септември на текущата година в регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се образува отпадъкът, следните документи:

1. попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 6 в два екземпляра с определен шестцифрен код на отпадъка;

2. описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, източник и произход на отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали;

3. информационни листове за безопасност на химичните вещества и препарати, използвани като изходни суровини за технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, в съответствие с приложение № 16 от Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти (ДВ, бр. 5 от 2003 г.);

4. за състава и свойствата на отпадъка от периодични издания и литература, от търговската мрежа, от други източници на специализирана информация;

5. становище от ХЕИ за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01.

(2) В случаите по чл. 4, ал. 2 притежателят на отпадъци е длъжен да представи документите по реда и в срока по ал. 1.

Чл. 8. (1) Директорът на РИОСВ в срок до 30 дни от датата на представяне на документите по чл. 7 извършва проверка за установяване на съответствието на кода с вида на отпадъка и характера на производството, в резултат на което се образува отпадъкът.

(2) Единият екземпляр от работния лист се връща на притежателя, а вторият екземпляр се съхранява в РИОСВ.

(3) При установяване на несъответствие между избрания код и вида на отпадъка или характера на производството, директорът на РИОСВ в срока по ал. 1 с мотивирано становище връща работния лист на притежателя за определяне на нов код на отпадъка.

(4) В случаите по ал. 3 притежателят на отпадъка представя новия работен лист по реда на чл. 7, ал. 1 в срок до 14 дни от датата на получаване на становището.

 

5 Раздел ІІ

Ред за класификация на отпадъците при наличие на огледални кодове

Чл. 9. (1) В случаите по чл. 5, ал. 2 притежателят може да класифицира отпадъка с кода без знак звезда (*), като докаже, че отпадъкът не притежава опасни свойства въз основа на:

1. документите по чл. 7, или

2. изпитване на отпадъка по реда на чл. 10.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 притежателят може да класифицира отпадъка с кода без знак звезда (*) по реда и в сроковете на чл. 7 и чл. 8.

(3) Когато информацията, съдържаща се в документите по чл. 7, ал. 1, не е достатъчна за класификация на отпадъка с кода без знак звезда (*), притежателят:

1. класифицира отпадъка с кода, отбелязан със знак звезда (*), или

2. доказва, че отпадъкът не притежава опасни свойства по реда на чл. 10.

(4) В случаите по ал. 3, т. 2 отпадъкът запазва кода, отбелязан със знак звезда (*), до приключване на процедурата за класификация по реда на чл. 10.

Чл. 10. (1) В случаите по чл. 9, ал. 1, т. 2 притежателят може да класифицира отпадъка с кода без знак звезда (*), като докаже, че отпадъкът не притежава опасни свойства въз основа на изпитване на отпадъка:

1. за свойствата от Н 1 до Н 14 по приложение № 2, или

2. по компонентите от С 1 до С 51 по приложение № 5.

(2) Притежателят може да преустанови изпитването на отпадъка за свойствата по приложение № 2 или по компонентите по приложение № 5, когато при изпитването се докаже, че отпадъкът притежава едно или повече от свойствата, изброени в приложение № 2.

(3) В случаите по ал. 2 отпадъкът се класифицира с кода, отбелязан със знак звезда (*).

Чл. 11. Взимането на проби и изпитването на отпадъците по чл. 10 се провежда от акредитирани лаборатории за взимане на проби и/или за изпитване на отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 8 ЗУО.

Чл. 12. (1) Изпитването на отпадъците за свойствата по приложение № 2 се извършва по методите, посочени в приложение № 3 от Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти или по приложения № 11, № 12 и № 14 на същата наредба.

(2) За класификация на отпадъцитe в случаите по ал. 1 се прилагат критериите по приложение № 2 от Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти.

Чл. 13. (1) Министърът на околната среда и водите утвърждава методи за взимане на проби и за изпитване на отпадъците по компоненти, за които липсват български стандарти.

(2) Министърът на здравеопазването утвърждава методи за взимане на проби и за изпитване на свойството Н 9 “Инфекциозни”, за които липсват български стандарти.

Чл. 14. (1) В случаите по чл. 10 притежателят на отпадъци подава молба до министъра на околната среда и водите за становище относно класификацията на отпадъка.

(2) Към молбата по ал. 1 притежателят на отпадъци прилага документите по чл. 7 и оригинали на протоколите за взимане на проби за анализ и на протоколите с резултатите от изпитване на отпадъка по компонентите по приложение № 5 или за свойствата по приложение № 2.

Чл. 15. (1) Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице в срок до 10 дни от подаване на молбата и документите по чл. 14 или от представяне на допълнителната информация по чл. 17 изпраща документите на министъра на здравеопазването за изготвяне на становище относно класификацията на отпадъка.

(2) Министърът на здравеопазването или упълномощено от него лице извършва оценка за влиянието на отпадъка върху живота и здравето на хората въз основа на резултатите от проведените по чл. 10 изпитвания на физико-химичните и токсикологични свойства от Н 1 до Н 13 или въз основа на резултатите от изпитване на отпадъка по компонентите от С 1 до С 51.

(3) Министърът на здравеопазването или упълномощено от него лице в срок до 30 дни от датата на получаване на документите по чл. 14 или от представяне на допълнителната информация по чл. 17 изпраща писмено становище до министъра на околната среда и водите относно класификацията на отпадъка.

(4) Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице извършва оценка на екотоксикологичните свойства на отпадъка въз основа на изпитването, проведено по реда на чл. 10.

Чл. 16. (1) Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице в срок до 15 дни след получаване на становището по чл. 15, ал. 3 и въз основа на оценката по чл. 15, ал. 4 изпраща на притежателя становище относно класификацията на отпадъка.

(2) Въз основа на становището по ал. 1 притежателят на отпадъка представя в РИОСВ работен лист с определения код на отпадъка.

Чл. 17. (1) Министърът на околната среда и водите и/или министърът на здравеопазването могат да изискват от притежателя на отпадъци допълнителна информация за уточняване на класификацията на отпадъците, а в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 допълнително изпитване на отпадъка за наличие на свойствата Н 1, Н 2, Н 9 и Н 14 по приложение № 2.

(2) Сроковете по чл. 15 и чл. 16 спират да текат до получаване на допълнителната информация.

              

5 ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. По смисъла на тази наредба:

1. “Огледални кодове” са една или повече двойки кодове в една и съща подгрупа от списъка по приложение № 1, при които:

а ) отпадъкът, съдържащ опасни вещества, е класифициран като опасен и е отбелязан със знак звезда (*);

б ) същият отпадък, който не съдържа опасни вещества, не е класифициран като опасен и не е отбелязан със знак звезда (*).

2. ”Опасни химични вещества “са химичните вещества, определени в §1, т. 6 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

3. ”Тежки метали” са елементите в метална форма и/или съединенията на антимон, арсен, кадмий, хром ( VІ ), мед, олово, живак, никел, селен, телур, талий и калай, доколкото са класифицирани като опасни.

 

5 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Наредбата се приема на основание чл. 3 от Закона за управление на отпадъците.

§3. Наредбата отменя Заповед № РД-323 от 10.08.1998 г. на министъра на околната среда и водите и на министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 120 от 1998 г.).

§4. Операторите на действащи инсталации, за които нормативно определения срок за издаване на комплексни разрешителни по приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения (ДВ, бр. 26 от 2003 г.) е до 31.12.2004 г., подават документи за класификация на отпадъците не по-късно от два месеца от влизане в сила на настоящата наредба.

§5. Лицата, на които са издадени разрешения за дейности с отпадъци по чл. 37 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда със срок до 30.09.2004 г., подават документи за класификация на отпадъците не по-късно от два месеца от влизане в сила на наредбата.

 

Министър на околната среда и водите:

                                                                       Долорес Арсенова

 

Министър на здравеопазването:

                                                                       Славчо Богоев

 

5 ПРИЛОЖЕНИЯ
(приложенията ще откриете във файла с текста на закона)

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2, т. 1

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2, т. 1

Приложение № 4

Приложение № 4А към чл. 6, ал. 2, т. 2

Приложение № 4 Б към чл. 6, ал. 2, т. 3

Приложение № 5 към чл. 6, ал. 2, т. 3

Приложение № 6 към чл. 7, ал. 1

 

5 горе

 

Наредба 3 за класификация на отпадъците