Постановление Министерски съвет № 137 (ДВ бр. 19 от 2004 г.)

Постановление Министерски съвет 137 (ДВ бр. 19 от 2004 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 на МС
от 29.06.1999 г.
за приемане на Тарифа за таксите за продукти,
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
(Загл. изм. - ДВ, бр. 98 от 2001 г., бр. 19 от 2004 г.)

 

Обн., ДВ, бр. 60 от 2.07.1999 г., в сила от 3.01.2000 г., доп., бр. 2 от 7.01.2000 г., в сила от 3.01.2000 г., изм., бр. 52 от 27.06.2000 г., в сила от 27.06.2000 г., изм. и доп., бр. 98 от 16.11.2001 г., бр. 19 от 9.03.2004 г., попр., бр. 24 от 23.03.2004 г., изм., бр. 81 от 17.09.2004 г., изм. и доп., бр. 104 от 26.11.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.

кн. 8/99 г., стр. 546, кн. 2/2000 г., стр. 139; кн. 12/2001 г., стр. 343;
кн. 4/2004 г., стр. 285; кн. 10/2004 г., стр. 108 т. 5, р. 4, № 429в

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1.  (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2001 г., бр. 19 от 2004 г.) Одобрява Тарифа за таксите за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Чл. 2.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2001 г.) За пневматичните гуми от видовете, използвани за: пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили; автобуси; камиони; мотоциклети; превозни средства и съоръжения за гражданското строителство; селскостопански и лесовъдни превозни средства и съоръжения; товаръчни машини, се събират такси съгласно приложение № 1.

(2) Таксите се заплащат:

1.  (доп. - ДВ, бр. 2 от 2000 г.) от производителите на нови пневматични гуми на територията на Република България, когато гумите се реализират в страната;

2.  от вносителите на пневматични гуми:

а) (изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) от митническа тарифна позиция 4011;

б) (изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) от митническа тарифна позиция 4012.

Чл. 3.  (1) Производителите на пневматични гуми начисляват таксата към датата на издаване на фактурата или към датата, на която е трябвало да се издаде.

(2) Производителите на пневматични гуми внасят таксите, които са начислили или е следвало да начислят през предходния месец, по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите до 28-о число на всеки месец.

(3) Вносителите на пневматични гуми внасят таксата по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите едновременно със заплащането на митните сборове.

Чл. 4.  (1) Не се начислява такса при износ на пневматични гуми от прекия им производител.

(2) Лице, което не е производител на пневматични гуми и изнася такива с вече платена такса, има право на възстановяване на платената такса в 20-дневен срок от подаването на документите, удостоверяващи съответния износ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

(3) Лицето по ал. 2 удостоверява извършения износ със следните документи:

1.  фактура за закупената стока по цени с включена такса, в която таксата е посочена отделно;

2.  експортна фактура;

3.  митническа декларация за износ;

4.  молба-декларация по образец съгласно приложение № 2.

(4) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда след установяване на основателността на искането възстановява сумата по сметка на лицето по ал. 2.

Чл. 5.  (Нов - ДВ, бр. 2 от 2000 г.) (1) Производителите на регенерирани пневматични гуми, произведени от материал, внесен по митническа тарифна позиция 4012 за производство на регенерирани пневматични гуми, имат право на възстановяване на:

1.  част от платената такса - след представяне на документи, удостоверяващи, че от внесения материал са произведени регенерирани пневматични гуми, реализирани на територията на страната;

2.  цялата платена такса - след представяне на документи, удостоверяващи, че произведените регенерирани пневматични гуми са изнесени от страната.

(2) Производителите по ал. 1 представят пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда следните документи:

1.  в случаите по т. 1:

а) документ, удостоверяващ точното количество регенерирани пневматични гуми, реализирано в страната;

б) фактура за закупен материал по митническа тарифна позиция 4012 за производство на регенерирани пневматични гуми от вносител с включена платена такса или документ за платена такса за закупен материал за производство на регенерирани пневматични гуми - при внос от производителя;

в) копие от митническа декларация за внос;

г) разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци;

д) молба-декларация по образец съгласно приложение № 2 към чл. 4, ал. 3;

2.  по т. 2:

а) експортна фактура;

б) митническа декларация за износ;

в) фактура за закупен материал по митническа тарифна позиция 4012 за производство на регенерирани пневматични гуми от вносител с включена платена такса или документ за платена такса за закупен материал за производство на регенерирани пневматични гуми - при внос от производителя;

г) разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци;

д) молба-декларация по образец съгласно приложение № 2 към чл. 4, ал. 3.

(3) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда след установяване на основателността по искането в 20-дневен срок от подаване на документите възстановява по сметка на производителя:

1.  разликата между сумата на внесената такса и изчислената сума по формулата съгласно чл. 1 и чл. 2, т. 1б или 2б от приложение № 1 към чл. 1 от Тарифата за таксите за пневматични гуми - в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 1;

2.  цялата сума на внесената такса - в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 2.

Чл. 6.  (Нов - ДВ, бр. 98 от 2001 г., изм., бр. 104 от 2004 г.) (1) Производителите и вносителите, пускащи на пазара моторни превозни средства (МПС), заплащат продуктова такса по чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за всяко отделно МПС в размер, определен в приложение № 3.

(2) Таксата по ал. 1 се заплаща еднократно за периода от вноса/ пускането на МПС на пазара до момента на излизането му от употреба.

(3) Таксите по ал. 1 се заплащат за:

1.  нови МПС, произведени в страната - от производителите на МПС;

2.  внасяни МПС - от лицата, извършващи първоначален внос на МПС в страната.

(4) Таксата по ал. 1 не се заплаща за МПС:

1.  от категории L2 и L4 по смисъла на чл. 149, т. 1б, 1г и 1д от Закона за движението по пътищата;

2.  със специално предназначение по смисъла на приложение № 1, част А, т. 5 от Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 7.  (Нов - ДВ, бр. 98 от 2001 г., изм., бр. 104 от 2004 г.) (1) Лицата по чл. 6, ал. 3, т. 1 при пускането на МПС на пазара начисляват таксата в отделен ред на първичния счетоводен документ към датата на издаването му съгласно изискванията на счетоводното законодателство или към датата, на която е трябвало да се издаде.

(2) Не се начислява такса при износ на МПС от прекия им производител.

(3) Лицата по чл. 6, ал. 3, т. 1, с изключение на тези по чл. 7а, внасят таксите, които са начислили или е трябвало да начислят през предходния месец, по сметката на Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) до 28-о число на всеки месец.

(4) В документа за внасяне на таксата се вписва основанието за внасянето.

Чл. 7а.  (Нов - ДВ, бр. 104 от 2004 г.) (1) Лице, което не е производител на МПС и изнася такова с вече платена такса, има право на възстановяване на платената такса в 20-дневен срок от подаването на документите, удостоверяващи съответния износ пред ПУДООС.

(2) Лицето по ал. 1 удостоверява извършения износ със следните документи:

1.  фактура за закупеното МПС, в която цената на таксата е посочена отделно, и копие от платежния документ за внесената такса по сметката на ПУДООС;

2.  експортна фактура;

3.  митническа декларация за износ;

4.  заявление по образец съгласно приложение № 7.

(3) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда след установяване основателността на искането възстановява сумата по сметката на лицето по ал. 1.

Чл. 7б.  (Нов - ДВ, бр. 104 от 2004 г.) Производителите и вносителите на МПС, които участват в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или извършват индивидуално изпълнение на задълженията си, заплащат по сметката на ПУДООС начислените продуктови такси за МПС по чл. 7 в двуседмичен срок след издаването на заповед от министъра на околната среда и водите по реда на чл. 40 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.

Чл. 8.  (Нов - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) (1) Производителите и вносителите, които пускат на пазара опаковани стоки, заплащат продуктова такса по чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за всеки отделен вид опаковъчен материал в размер, определен в приложение № 4.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2004 г.).

Чл. 9.  (Нов - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) (1) Производителите на опаковани стоки при пускането им на пазара начисляват таксата в отделен ред на първичния счетоводен документ към датата на издаването му съгласно изискванията на счетоводното законодателство или към датата, на която е трябвало да се издаде.

(2) Вносителите на опаковани стоки начисляват таксата за опаковки едновременно с начисляването на митните сборове.

(3) Не се начислява такса при износ на опаковани стоки от прекия им производител.

Чл. 10.  (Нов - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) (1) Производителите и вносителите на опаковани стоки, с изключение на лицата по чл. 12, превеждат по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), както следва:

1.  производителите на опаковани стоки - до 28-о число на всеки месец таксата, която са начислили или която е следвало да начислят през предходния месец;

2.  вносителите на опаковани стоки превеждат таксата едновременно със заплащането на митните сборове.

(2) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда издава при поискване фактура на производителите и вносителите на опаковани стоки за извършеното заплащане на продуктовата такса за опаковки.

(3) (Попр. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм., бр. 81 от 2004 г., отм., бр. 104 от 2004 г.).

Чл. 11.  (Нов - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) (1) Лице, което не е производител на опаковани стоки и изнася такива стоки с вече платена такса, има право на възстановяване на платената такса в 20-дневен срок от подаване на документите, удостоверяващи съответния износ пред ПУДООС.

(2) Лицето по ал. 1 удостоверява извършения износ със следните документи:

1.  фактура на закупената стока, в която цената на таксата е посочена отделно, и копие от платежния документ за внесената такса по сметката на ПУДООС;

2.  експортна фактура;

3.  митническа декларация за износ;

4.  заявление по образец съгласно приложение № 6.

(3) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда след установяване основателността на искането възстановява сумата по сметката на лицето по ал. 1.

Чл. 12.  (Нов - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) Производителите и вносителите на опаковани стоки, които участват в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или извършват индивидуално изпълнение на задълженията си, заплащат по сметката на ПУДООС начислените продуктови такси за опаковки по чл. 9 в двуседмичен срок след издаването на заповед от министъра на околната среда и водите по реда на чл. 49 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Чл. 13.  (Нов - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) (1) Вносителите и износителите на опаковки или опаковани стоки записват в клетка № 31 на митническата декларация по Наредба № 11 от 1999 г. за реда за писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 23, 64 и 72 от 1999 г.; попр., бр. 80 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 108 от 1999 г., бр. 66 от 2000 г.; попр.,  бр. 68 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2001 г.; попр., бр. 9 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2001 г., бр. 81 и 120 от 2002 г., бр. 19 и 111 от 2003 г. и бр. 7 от 2004 г.):

1.  цифровия код на опаковъчния материал съгласно приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;

2.  количествата на всички опаковъчни материали.

(2) Сумата от теглото на всички опаковъчни материали по ал. 1 трябва да съответства на общото тегло на внасяните опаковки, определено като разлика между тегло "бруто" и тегло "нето" на внасяната стока.

(3) Сумата от теглото на всички опаковъчни материали по ал. 1 трябва да съответства на общото количество на изнасяните опаковки, определено като разлика между тегло "бруто" и тегло "нето" на изнасяната стока.

Чл. 14.  (Нов - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) Когато една стока е неколкократно опакована и не е предоставена спецификация за вида и/или теглото на опаковъчните материали, се заплаща такса за цялото количество опаковъчни материали в размер, определен за материала с най-висока единична такса в тарифата съгласно приложение № 4.

Чл. 15.  (Нов - ДВ, бр. 104 от 2004 г.) При осъществяване на внос вносителите на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, представят пред митническите учреждения:

1.  документ за платена такса по сметката на ПУДООС, или

2.  удостоверение по приложение № 8, образец № 1 - при внос на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, от вносители, които изпълняват задълженията си индивидуално, или

3.  удостоверение по приложение № 8, образец № 2 - при внос на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, от вносители, които участват в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 98 от 2001 г.)

§ 1.  Прилагането на тарифата се възлага на министъра на околната среда и водите.

§ 2.  Постановлението влиза в сила 6 месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

§ 3.  (Нов - ДВ, бр. 98 от 2001 г.) (1) Член 6, ал. 2, т. 3 влиза в сила от 1 януари 2007 г.

(2) При излизане на МПС от употреба в срока по ал. 1 или когато в този срок се извършва прехвърляне на правото на собственост върху МПС, таксата по чл. 6, ал. 2, т. 3 трябва да бъде платена.

§ 4.  (Предишен § 3 - ДВ, бр. 98 от 2001 г.) Тарифата се приема на основание чл. 36 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 311 на Министерския съвет от 17 ноември 2004 г.

за приемане на Наредба за изискванията за третиране на

отпадъците от моторни превозни средства

(ДВ, бр. 104 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2.  В Постановление № 137 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Тарифа за таксите за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (обн., ДВ, бр. 60 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 2 и 52 от 2000 г., бр. 98 от 2001 г., бр. 19 от 2004 г.; попр., бр. 24 от 2004 г.; изм., бр. 81 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.  Навсякъде в постановлението думите "Националният фонд за опазване на околната среда" и "Националния фонд за опазване на околната среда" се заменят с "Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРИЛОЖЕНИЯ
(приложенията ще откриете във файла с текста на закона)

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1

Приложение № 4 към чл. 8, ал. 1

Приложение № 5 към чл. 8, ал. 2

Приложение № 6 към чл. 11, ал. 2, т. 4

Приложение № 7 към чл. 7а

Приложение № 8 към чл. 15, т. 2 и 3

 

5 горе

 СЪБИТИЯ

12.01.2011г.
  • Решение №446/11.01.2011 г. на Върховен административен съд Виж пълния текст...
  • 29.06.2010г.
  • Годишен отчет 2009г - "Реко Пак" АД. Виж пълния текст...
  • 21.05.2010г.
  • Пресконференция на "Реко Пак" АД. Виж пълния текст...
  • 20.05.2010г.
  • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ! Уважаеми членове,"Реко Пак" АД обжалва пред Върховния административен съд Заповед №438/05.05.2010 г. Виж пълния текст...