За нас

„Реко Пак” АД с разрешение № Оп-06-00/17.01.2005 г. е учредено през месец ноември 2004 г., за да изпълни изискванията на екологичното законодателство, произтичащо от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) обн. в ДВ бр.86/2003 г.

Чрез своята дейност дружеството има за цел да си сътрудничи както с фирмите вносители и производители, дължащи продуктова такса и пускащи на българския пазар опаковани стоки, така и с българските общини и Министерството на околната среда и водитe (MOCВ) във връзка със синхронизирането на екологичната политика с европейското законодателство и предстоящото ни влизане в ЕС.  

Производителите и вносителите на опаковани стоки са отговорни съгласно §9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУО за разделното събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, генерирани в резултат на употребата на тези стоки.

Производителите и вносителите могат да изпълняват задълженията си:

  Индивидуално – като разработят собствена програма за управление на отпадъците от опаковки, гарантираща  изпълнението на целите по рециклиране и оползотворяване, съгласно изискванията на раздел 2, чл. 15, 16 и 17 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки приета с Постановление № 41 (ДВ бр.19/2004г.) на МС;

  Чрез участие в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване;
(раздел 3, чл.18, 19, 20, 21, 22 и 23 от Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки).

Основните цели на “РЕКО ПАК” АД са свързани с  очертаване насоките за изграждането и функционирането на ефективна и устойчива система по разделно събиране в Република България при спазване на действащото законодателство, както и постигане на целите за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки заложени в ЗУО. Целите на „РЕКО ПАК” АД, залегнали в нейната програма са:

 • Изграждането на “РЕКО ПАК” АД като национална организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки;

 • Споделена отговорност на индустрията и общините при изграждането и организирането на разделно събиране на отпадъци от опаковки;

 • Освобождаване на фирмите в обхвата на “РЕКО ПАК” АД от задължението да заплащат продуктови такси за пусканите от тях опаковани стоки на пазара, от които се образуват масово разпространени отпадъци;

 • “РЕКО ПАК” АД се поставя в услуга на фирмите за икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение за достигане на целите им по оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки залегнали в българското законодателство;

 • Дейността на “РЕКО ПАК” АД е част от пътя на страната ни към Европейския Съюз. Не на последно място дружеството ще бъде в услуга на гражданите  за чиста градска среда и природа.

 СЪБИТИЯ

12.01.2011г.
 • Решение №446/11.01.2011 г. на Върховен административен съд Виж пълния текст...
 • 29.06.2010г.
 • Годишен отчет 2009г - "Реко Пак" АД. Виж пълния текст...
 • 21.05.2010г.
 • Пресконференция на "Реко Пак" АД. Виж пълния текст...
 • 20.05.2010г.
 • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ! Уважаеми членове,"Реко Пак" АД обжалва пред Върховния административен съд Заповед №438/05.05.2010 г. Виж пълния текст...